MigAct z.s.

Naše vize

MigAct usiluje o inkluzivní a různorodou občanskou společnost.

Poslání

MigAct spojuje aktivní lidi, místní občanské iniciativy a nevládní organizace, které směřují k pozitivním změnám ve společnosti. Slouží jako místo pro sdílení zkušeností a znalostí, vzájemnou podporu a síťování. Zaměřujeme se na rozvoj kapacit a posilování jednotlivců, aby mohli být aktivní ve společnosti, věřit si a realizovat svůj potenciál.

Náš příběh

MigAct vznikl z občanské iniciativy v hl. městě Praze, kde skoro jedna čtvrtina obyvatel má migrační původ. Tato iniciativa původně vznikla jako součást organizace InBáze z.s., která má bohaté zkušenosti v poskytování podpory migrantům a jejich rodinám v České republice

Naše cesta začala jako odpověď na rostoucí poptávku po poradenství, vzdělání a podpoře občanské angažovanosti od lidí, které jsme potkávali v rámci InBáze. V červnu 2022 se sešla skupina angažovaných jednotlivců a organizací, aby diskutovali o potenciálu a poslání MigActu. Během následujících měsíců série participativních setkání pevně zakotvila naše poslání.

V listopadu 2022 jsme MigAct oficiálně spustili s cílem a odhodláním přispět k tomu, aby občanská společnost byla pro všechny přístupnější a inkluzivnější. V říjnu 2023 jsme se stali nezávislou organizací. Příběh MigAct je příběhem proměny, komunity a snahy o inkluzivní budoucnost. Srdečně vítáme všechny, kteří se k nám přidají na této cestě směrem k společnosti, která je otevřená a inkluzivní pro všechny.

Naše hodnoty

Spolupráce je základem téměř všech aktivit MigAct. Znamená to spolupracovat transparentním, konstruktivním a respektujícím způsobem, na základě sdílených hodnot a cílů. Spolupracujeme jak v rámci iniciativy MigAct, tak s externími partnery v širší společnosti. Takovou spolupráci dosahujeme vize a poslání iniciativy MigAct.
MigAct si klade za cíl vytvořit komunitu jednotlivců různého původu, kteří uznávají a oceňují jedinečnost toho druhého. MigAct je prostor, kde lidé mohou otevřeně prezentovat a sdílet své zkušenosti, kulturu a pohledy. Vychází z přesvědčení, že respektování rozmanitosti je základem sociální jednoty.
V MigActu považujeme odpovědnost za lidskou hodnotu, která znamená dělat rozhodnutí vědomě a nést důsledky, které z nich mohou vyplynout. Chápeme ji jako závazek vůči ostatním a společnosti jako celku plnit dohody a sliby, které jsme učinili, a povinnosti, které můžeme mít jako aktéři v občanské společnosti.
V MigAct si uvědomujeme překážky a snažíme se je odstranit, abychom poskytli příležitost všem jednotlivcům a komunitám zapojit se do rozvoje občanské společnosti. MigAct usiluje o vytvoření hodnot a systémů, které zajišťují spravedlnost a férovost.
Čeština